هیات مدیره

حمید نوید

رئیس و عضو هیات مدیره

محمد بهشتی

عضو هیات مدیره

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

مجید نوید

عضو هیات مدیره

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

محمدحسین رضائی

عضو هیات مدیره

.....

عضو هیات مدیره

اعضای تیم

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

رضا درمان

مدیرعامل

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

ندا شمس

راهبر اجرایی پایپ لاین

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

مرتضی معافی

کارشناس امور منابع انسانی

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

امین طباطبایی

راهبر اثرگذاری اجتماعی

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

نیما فلاح

کارشناس میز پذیرش

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

نیلوفر خانجانی

تحلیل‌گر کسب و کار

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

سعید شیخ حسنی

متخصص تحول دیجیتال

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

یاسر خوشنویس

راهبر نوآوری سازمانی

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

نونا انصاری

طراح گرافیک

مشاوران

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

شاهین شایان آرانی

مشاور هیات مدیره

متخصص سرمایه گذاری و مدیریت ریسک

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

احمد میدری

مشاور علمی

متخصص اقتصاد توسعه و رفاه

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

روح الله هنرور

مشاور علمی

متخصص نوآوری حکمرانی سازمانی

موسسه خیریه ابتکار و توسعه نوید

مهدیه پورشاد

مشاور

متخصص پایش و ارزیابی پروژه‌های مردم نهاد

ورورد به حساب کاربری