کارگاه هم اندیشی با موضوع نظریه تغییر در پروژه‌های اجتماعی

مرداد ۳, ۱۴۰۲

اولین گام شبکه سازی با موسسات همکار

هدف

هدف اصلی این کارگاه، ایجاد ارتباطات نزدیک با/بین موسسات همکار بود که می تواند به معنای ارتباطات دوسویه قوی و هم افزا بین موسسه نوید و سازمان ها، کمک به توسعه ظرفیت، همسویی در فرایند پایش و ارزیابی و در نهایت شبکه سازی بین موسسات همکار گردد.

در این هم اندیشی نظریه تغییر به عنوان یک تئوری محوری در شکل دادن به فعالیت ها و پروژه های دارای اثرگذاری اجتماعی توسط بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان به عنوان یکی از موسسات همکار تشریح گردید و دستاوردها و مشکلات آن در یکی از پروژه ها ارائه شد. علاوه بر این فرایند ارزیابی پروژه ها در پایپ لاین موسسه ابتکار و توسعه نوید و نقش واحدهای مختلف شرح داده شد و موسسات به بیان تجارب خود در تعامل با موسسه و طرح پرسش های خود پرداختند.

در مجموع ۲۶ نفر از ۱۱ موسسه همکار که مصوبه حمایت کمیته ارزیابی را دریافت کرده بودند در این گردهمایی شرکت نمودند.

نظرات حاضران و پیشنهادات آنها برای موضوع کارگاه‌های بعدی

  1. ارائه تجربیات موفق کارآفرینی اجتماعی خیریه ها در ایران و جهان.
  2. روش های ایجاد درآمد پایدار و جذب حامی.
  3. آشنایی با روش های ایجاد و توسعه بازار محصول برای افراد و گروه های حاشیه ای.
  4. بررسی زمینه های شبکه سازی سازمان های مردم نهاد و سازماندهی و مطالبه گری از دولت.
  5. آشنایی با مدل‌های تامین مالی جمعی (crowd funding) برای سمن های فعال در حوزه توانمندسازی اجتماعی.

ورورد به حساب کاربری